Bao’s House

Client: Mr. Nguyen Dinh Linh Bao

Hoa Xuan, Da Nang, Viet Nam

2017

Arch: To Huu Dung