Cloud Garden coffee shop

Mr. Nguyen Tuan

SonTra, DaNang

2014

Architect: To Huu Dung