Sinh Villa

Client: Mr. Sinh

Đà Nẵng

2013

Architect: To Huu Dung